Xiangqi Cloud Database

Input FEN
Copy FEN
Set URL
Initial Board
Clear Board
Flip Board
AI Strategy

Donate to Xqpedia

Forest
Cờ Cờ Cờ Cờ Cờ Cờ Cờ Cờ
Cờ Cờ Cờ Cờ Cờ Cờ Cờ Cờ
Lượt bên đen
Yêu cầu phân tích
Làm mới kết quả
AI đi
Chụp hình
Lượt bên đỏ
<
>